Algemene Verordening Gegevensverwerking

STICHTING OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIE DORDRECHT


Ond.: Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) van toepassing. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens ( Wpb ) uit 2001 en de Meldplicht datalekken, die 1 januari 2016 van kracht is geworden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (personeel). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en bestaande rechten worden sterker. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verlangd dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is.

Het bestuur van de Stichting Overdekte Sportaccommodaties Dordrecht, hierna te noemen SOSD, gelet op het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensverwerking, hierna te noemen AVG, besluit op grond van het voorgaande het onderstaande reglement vast te stellen.

Reglement:

A. Het bestuur SOSD is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren. Het bestuur SOSD heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik;

B. Met alle medewerkers met wie SOSD een arbeidscontract aangaat, wordt per individu een privacyverklaring ondertekend, waarin wordt vastgelegd waarom hun persoonsgegevens worden verzameld en op welke wijze hun privacy wordt gewaarborgd.

Toegang tot de persoonsgegevens van het personeel hebben uitsluitend de personeelsfunctionaris uit het bestuur SOSD, de penningmeester uit het bestuur SOSD en de externe salarisadministrateur;

C. Van alle hoofdhuurders worden de navolgende persoonsgegevens geregistreerd in het kader van het aangaan van de jaarlijkse verhuurovereenkomst:

  • 1. Personalia, te weten voorletters en achternaam
  • 2. Adres waar woonachtig
  • 3. Mailadres
  • 4. Mobiel en vast telefoonnummer

Van alle onderhuurders worden geen gegevens geregistreerd.

Toegang tot de persoonsgegevens van de hoofdhuurders hebben de voorzitter van het bestuur SOSD, de penningmeester van het bestuur SOSD en de beheerder van de tennishal Schenkeldijk;

D. Van alle captains van de competitieteams worden de navolgende persoonsgegevens geregistreerd in het kader van de inschrijving voor de jaarlijks te verspelen competitie:

  • 1. Personalia, te weten voorletters en achternaam
  • 2. Adres waar woonachtig
  • 3. E-mailadres
  • 4. Mobiel en vast telefoonnummer

Van alle deelnemers in de competitieteams worden uitsluitend de personalia en het mailadres geregistreerd. Voor de diverse competities wordt gebruik gemaakt van het K.N.L.T.B.-programma toernooi.nl; alle deelnemers worden hierin geregistreerd. Hierop is het privacyreglement van de K.N.L.T.B. van toepassing.

Toegang tot de persoonsgegevens van de hoofdhuurders hebben de functionaris wedstrijdzaken van het bestuur SOSD, de penningmeester van het bestuur SOSD en de beheerder van de tennishal Schenkeldijk;

E. Voor de deelname aan het jaarlijkse Sam de Roo toernooi worden alle deelnemers met bijbehorende gegevens geregistreerd in en volgens het K.N.L.T.B.-programma toernooi.nl; hierop is het privacyreglement van de K.N.L.T.B. van toepassing.

Toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers aan het jaarlijkse Sam de Roo toernooi hebben de leden van de toernooicommissie, i.c. alle leden van het bestuur SOSD en de beheerder van de tennishal Schenkeldijk;

F. In geen enkel geval zullen de geregistreerde gegevens aan anderen dan de in dit reglement genoemde functionarissen beschikbaar worden gesteld;

G. Elke medewerkers c.q. gebruiker van de tennishal Schenkeldijk heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens er in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer betrokkene van mening is dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan het bestuur SOSD worden verzocht deze persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Indien een verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd dient het bestuur SOSD gemotiveerd toe te lichten toe waarom dat het geval is;

H. Indien een medewerkers c.q. gebruiker van de tennishal Schenkeldijk een zgn. datalek constateert kan hij / zij zich te allen tijde in verbinding stellen met (één van de leden van) het bestuur SOSD, dat daarop passende maatregelen zal treffen;

I. Naleving van dit reglement c.q. aanpassingen op dit reglement is de verantwoordelijkheid van het bestuur SOSD;

J. Dit besluit zal ter kennis worden gebracht via de website van de SOSD, www.tennishalschenkeldijk.nl .

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de SOSD d.d. 7 mei 2018.

De secretaris De voorzitter


H.C. van der Weide

 

 

Aanvulling ten aanzien van het nemen van foto's en het publiceren van deze foto's op social media;

Beste sporters in de tennishal Schenkeldijk

Social media vallen in onze samenleving niet meer weg te denken. Communicatie verloopt veelal via websites, facebook, whatsapp enz.

Als bestuur van de tennishal Schenkeldijk willen wij uiteraard niet achterblijven bij deze ontwikkelingen. Om deze redenen hebben wij besloten om onze website , maar ook ons facebookaccount weer intensiever te gaan gebruiken. Onder meer willen wij weer – zoals u dat vroeger ook van ons gewend was – gebruik maken van foto’s van bijvoorbeeld toernooien, competities, etc.

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) geeft echter aan dat dat alleen maar is toegestaan als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het plaatsen van foto’s met afbeeldingen van personen. Om deze reden vragen wij u ook om- mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van dergelijke foto’s – dit bezwaar bij ons kenbaar te maken. Uiteraard zullen wij daar dan rekening mee  houden bij het plaatsen van de foto’s.

Uw bezwaar kunt u onder onze aandacht brengen op het e-mailadres: info@tennishalschenkeldijk.nl

Namens het halbestuur

Huub van der Weide