Reglement algemeen competitie

WEDSTRIJDREGLEMENT algemene COMPETITIE

1. Algemeen

Een competitiewedstrijd bestaat uit 4 dubbelpartijen van elk één uur.
Tijdens een partij mag een speler slechts éénmaal met dezelfde partner spelen. De wedstrijden worden gespeeld volgens het door de competitieleiding vastgestelde speelschema. Elk team bestaat uit minimaal vier spelers. Er mag door meer dan vier spelers aan een competitiewedstrijd worden deelgenomen.
Tijdens de wedstrijd worden de games doorgeteld. De partij eindigt bij het begin van het eindsignaal. Bij het tossen wordt voor de service of de kant gekozen. Tijdens de partij wordt niet meer van kant gewisseld.
Na het beëindigen van de 10e game is het toegestaan om onderling met de partner van plaats te verwisselen. M.a.w. de speler die tot dan toe op rechts stond mag vanaf de 11e game links gaan staan en andersom. 
Degene die van deze regel gebruik willen maken, moeten dit voor het begin van de 11e game aan de tegenstanders meedelen. Op elk ander moment is het onderling wisselen niet toegestaan.
De wedstrijdleiding zal zo veel mogelijk de poules naar sterkte indelen. Dat houdt onder meer in dat het geen gegeven is dat een team in dezelfde klasse speelt als het voorgaande jaar. 
Ook is het geen automatisme dat het team dat kampioen wordt promoveert en het team dat laatste wordt in een poule degradeert. Een en ander is afhankelijk van het aantal beschikbare teams voor de competitie en de sterkte van de teams.

2. Wedstrijdpunten

Een gewonnen wedstrijd wordt, ongeacht het verschil in games, gewaardeerd met 2 punten. Bij gelijkspel krijgt elk team één punt.
Er kan max. 5 min. worden ingespeeld. Indien een partij te laat begint wegens het niet op tijd aanwezig zijn van één of meerdere spelers, kan de competitieleiding het te laat komende team straffen met een aantal games of wedstrijdpunten. 
Als richtlijn geldt dat voor elke drie minuten te laat één game aan de tegenstander kan worden toegekend. Indien een team, of één van de teamleden, méér dan 15 minuten te laat aanwezig is, wordt de partij reglementair als verloren met 6-0 geteld.
Het team dat de meeste wedstrijdpunten haalt wordt kampioen.
Bij een gelijke stand is het onderlinge resultaat beslissend.
Is ook dat gelijk dan is beslissend het hoogste saldo in games.
Is ook dat gelijk dan wint het team met het meest behaalde games.
Is ook dat gelijk dan wint het team met het minste aantal games tegen.
Is ook dat gelijk dan beslist het lot, dat door de wedstrijdleiding wordt verricht in aanwezigheid van de teamcaptains.
Bovengenoemde volgorde wordt aangehouden voor alle plaatsingen in een poule.

3. Gerechtigd tot spelen

a. De vaste spelers van een team. Dat zijn zij die staan genoteerd op het aanmeldingsformulier en als zodanig zijn geaccepteerd door de competitieleiding.
b. Invallers. De invaller moet van gelijkwaardige sterkte zijn dan degene waarvoor hij invalt. Invallers mogen niet spelen in dezelfde klasse.
c. Voor de onder b vermelde regel kan dispensatie worden verleend door de competitieleiding, mits dit vooraf is aangevraagd. 
d. Een deelnemer moet minimaal 18 jaar oud zijn.
e. Indien tijdens de wedstrijden een invaller wordt ingezet dient dit vooraf aan de tegenstander bekend gemaakt te worden. 
De naam en speelsterkte van de invaller dienen op het formulier vermeld te worden.

4. Wedstrijdformulier

De vier te spelen dubbels moeten voor het begin van de wedstrijd door beide teams op het uitgereikte wedstrijdbriefje worden vermeld. Het team dat op het wedstrijdbriefje als eerste staat vermeld dient het briefje als eerste in te vullen. Het team dat als eerste staat vermeld, kiest de wedstrijdvolgorde.
Het wedstrijdbriefje dient na afloop volledig ingevuld (m.n. naam, sterkte) te worden ingeleverd aan de bar in de tennishal.
De naam, speelsterkte en KNLTB-nummer van invallers dient duidelijk op het wedstrijdformulier vermeld te worden.

5. Protesten

Naar aanleiding van een gespeelde wedstrijd kan een protest worden ingediend. Dit kan gebeuren door zo kort mogelijk na de gespeelde wedstrijd een mail te sturen naar de wedstrijdleiding (info@tennishalschenkeldijk.nl) en dit op het wedstrijdformulier beknopt te vermelden.
Bij het niet of niet volledig invullen van het wedstrijdformulier of bij het op een onjuiste wijze inzetten van een invaller kunnen wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. De wedstrijdleiding kan de gewonnen punten van een onjuiste invaller eventueel aan de tegenstander toekennen. 
Een ingediend protest wordt alleen in behandeling genomen als dit protest ook medegedeeld is aan de tegenpartij. Dit kan gebeuren door het protest op het wedstrijdformulier te vermelden en daarna te tekenen door de captains.
Protesten kunnen middels het wedstrijdformulier worden aangemeld bij de bezwaren commissie.
Deze commissie bestaat uit:

Huub vd Weide,
Oene Bouman en 
Winnie Swart

6. Deelname competitie.

Aan de wintercompetitie kan deelgenomen worden door opgave middels het daarvoor bestemde formulier. Door opgave verplicht men zich het verschuldigde bedrag te betalen. Bij het intrekken van een aanmelding na 1 juli zal een boete in rekening worden gebracht. 
De prijzen op het aanmeldingsformulier zijn gebaseerd op een optimale indeling, wanneer op verzoek van de deelnemers van een poule een afwijkende indeling wordt overeengekomen, kan de prijs worden aangepast.

Indien teams in gezamenlijk overleg besluiten dat zij de reeds geplande wedstrijd op een ander moment willen spelen kan dit in overleg met de halbeheerder. De kosten hiervoor, ad. 30 Euro per wedstrijd, dienen door de teams betaald te worden.

Dordrecht