Reglement koppel competitie

WEDSTRIJDREGLEMENT  koppel COMPETITIE

1.    Algemeen

De koppel-competitie wordt gespeeld in de tennishal Schenkeldijk op de donderdagen van september t/m maart.

De wedstrijdleiding verstrekt voor aanvang van elke wedstrijd de benodigde tennisballen.

Een koppel-competitiewedstrijd bestaat uit een gemengd-dubbelpartij van één uur. De wedstrijden worden gespeeld volgens het door de competitieleiding vastgestelde speelschema. Elk team bestaat uit een koppel . Tijdens de wedstrijd worden de games doorgeteld. De partij eindigt bij het begin van het eindsignaal. Bij het tossen wordt voor de service of de kant gekozen. Tijdens de partij wordt niet meer van kant gewisseld. Na het beëindigen van de 10e game is het toegestaan om onderling met de partner van plaats te verwisselen. M.a.w. de speler die tot dan toe op rechts stond mag vanaf de 11e game links gaan staan en andersom. Degene die van deze regel gebruik willen maken, moeten dit voor het begin van de 11e game aan de tegenstanders meedelen. Op elk ander moment is het onderling wisselen niet toegestaan. 

2.    Wedstrijdpunten

Een gewonnen wedstrijd wordt, ongeacht het verschil in games, gewaardeerd met 2 punten. Er kan max. 5 min. worden ingespeeld. Indien een partij te laat begint wegens het niet op tijd aanwezig zijn van één of meerdere spelers, kan de competitieleiding het te laat komende team straffen met een aantal games of wedstrijdpunten. Als richtlijn geldt dat voor elke drie minuten te laat één game aan de tegenstander kan worden toegekend. Indien een team, of één van de teamleden, méér dan 15 minuten te laat aanwezig is, wordt de partij reglementair als verloren met 6-0 geteld. Het team dat de meeste wedstrijdpunten haalt wordt kampioen.

Bij een gelijke stand is het onderlinge resultaat beslissend.

Is ook dat gelijk dan is beslissend het hoogste saldo in games.

Is ook dat gelijk dan wint het team met het meest behaalde games.

Is ook dat gelijk dan wint het team met het minste aantal games tegen.

Is ook dat gelijk dan beslist het lot, dat door de wedstrijdleiding wordt verricht in aanwezigheid van de teamcaptains.

 

3.    Gerechtigd tot spelen

a. De vaste spelers van een team. Dat zijn zij die staan genoteerd op het aanmeldingsformulier en als zodanig zijn geaccepteerd door de competitieleiding.

b. Invallers. De invaller moet een speelsterkte hebben welke gelijkwaardige of zwakker is dan degene waarvoor hij invalt. Voor de sterkte bepaling wordt, indien mogelijk, uitgegaan van de KNLTB ranking

 c. Een deelnemer moet minimaal 50 jaar oud zijn.

 

4.    Wedstrijdformulier

De dubbels moeten voor het begin van de wedstrijd door beide teams op het uitgereikte wedstrijdbriefje worden vermeld. Het wedstrijdbriefje dient na afloop volledig ingevuld en ondergetekend te worden ingeleverd aan de bar in de tennishal. De namen en speelsterkte van de  invallers dient duidelijk op het wedstrijdformulier vermeld te worden.

 

5.    Protesten

Naar aanleiding van een gespeelde wedstrijd kan een protest worden ingediend. Dit kan gebeuren door zo kort mogelijk na de gespeelde wedstrijd een mail te sturen naar de wedstrijdleiding (info@tennishalschenkeldijk.nl) en dit op het wedstrijdformulier beknopt te vermelden. Bij het niet of niet volledig invullen van het wedstrijdformulier of bij het op een onjuiste wijze inzetten van een invaller kunnen wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. De wedstrijdleiding kan de gewonnen punten van een onjuiste invaller eventueel aan de tegenstander toekennen.  

Een ingediend protest wordt alleen in behandeling genomen als dit protest ook medegedeeld is aan de tegenpartij. Dit kan gebeuren door het protest op het wedstrijdformulier te vermelden en daarna te tekenen door de captains. Protesten kunnen middels het wedstrijdformulier worden aangemeld bij de bezwaren commissie. Deze commissie bestaat uit:

Oene Bouman en 

Winnie Swart

 

6.             Deelname competitie.

Aan de wintercompetitie kan deelgenomen worden door opgave middels het daarvoor bestemde formulier. Door opgave verplicht men zich het verschuldigde bedrag te betalen. Bij het intrekken van een aanmelding na 1 juli zal een boete in rekening worden gebracht. De prijzen op het aanmeldingsformulier zijn gebaseerd op een optimale indeling. Wanneer op verzoek van de deelnemers van een poule een afwijkende indeling wordt overeengekomen, kan de prijs worden aangepast. Indien teams in gezamenlijk overleg besluiten dat zij de reeds geplande wedstrijd op een ander moment willen spelen kan dit in overleg met de halbeheerder.  

 

In gevallen dat dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.