Nieuws

Corona-protocol tennishal Schenkeldijk

Zolang het Corona-virus nog onder ons rondwaart zijn wij als Tennishal Schenkeldijk uiteraard gehouden de aanwijzingen van de overheid na te leven. Om die reden is dit protocol opgesteld en gelden onderstaande maatregelen tot nader order. De basis voor dit protocol is gevonden in de informatie van het NOC/NSF en de KNLTB. De navolgende aanwijzingen zijn dan ook bedoeld om de verplichte maatregelen in acht te kunnen nemen waardoor de activiteiten in onze tennishal ‘gewoon’ door kunnen gaan. Zowel NOC/NSF, de KNLTB, het RIVM, de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vinden dat onder die voorwaarden binnensport en dus ook tennis in de tennishal verantwoord en dus veilig kunnen plaatsvinden. 

In aanvulling hierop hebben wij daarnaast nog besloten om in de kantine, de kleedkamers en de toiletten de ventilatiesystemen enigszins aan te passen. In de tennishal zelf waren geen aanpassingen noodzakelijk. Ook zijn de elektrische handdrogers buiten gebruik gesteld. 
Wij vertrouwen erop dat u onderstaande maatregelen wilt opvolgen zodat er zo min mogelijk risico gelopen wordt om het virus aan elkaar over te kunnen dragen. Wij danken u bij voorbaat voor het mee willen werken aan die doelstelling.

Algemeen

Te allen tijde geldt natuurlijk: houd bij iedere activiteit 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden; óók tijdens het tennissen zelf.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

- Vermijd het aanraken van je gezicht. 

- Was vóór en ná de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

- Het is nadrukkelijk de bedoeling dat spelers hun eigen racket gebruiken en meenemen.

- Schud geen handen en geef geen high-five.

- Maak geen gebruik van de scorebordjes langs de banen.

- Wissel niet van speelhelft.

- Ga NIET samen op een bankje zitten. 

Volg de aanwijzingen van de trainers, bestuursleden en barpersoneel op. We kunnen alleen op een verantwoorde manier sporten als iedereen zich aan de afgekondigde maatregelen houdt.

Nadere uitwerking van het voorgaande:

Wisselen baanbezetting:

Stap 1) Indien er een wisseling van spelers op de banen moet gaan plaatsvinden, gaan alle aanwezige spelers/gebruikers van de hal direct langs het gordijn aan de zijde van de Schenkeldijk staan als de bel heeft geklonken.

Stap 2) De nieuwe spelers die gebruik moeten gaan maken van de hal gaan eerst naar de desbetreffende baan.

Stap 3) Pas als alle nieuwe spelers op de banen staan, vertrekken de oude spelers langs het gordijn naar de kantine. Op die manier wordt op de trap vermeden dat er lichamelijk contact kan ontstaan of dat de 1,5 meter norm niet gehouden kan worden.

 

Consumpties:

De spelers en bezoekers kunnen aan de bar consumpties bestellen, maar dienen daarbij wel de hiervoor

onder “Algemeen” geformuleerde uitgangspunten in acht te nemen. Ook wordt u gevraagd zoveel als mogelijk met pin / contactloos te betalen. U wordt gevraagd aan de bar alleen uw bestelling te doen en niet bij de bar te blijven “hangen” om zodoende eenieder de gelegenheid te geven zijn / haar bestelling in een veilige omgeving te kunnen doen.

 

Wachten in de kantine:

Spelers mogen in de kantine wachten tot zij zelf moeten spelen en na afloop met elkaar nog wat drinken. Maar te allen tijde geldt nadrukkelijk dat zij de hiervoor onder “Algemeen” geformuleerde uitgangspunten dienen na te leven, met name ook de 1,5 m afstand. Mocht naar het oordeel van Knight of diegene die bardienst heeft het aantal wachtenden te groot worden dan kunnen diegenen die het langst al in de kantine verblijven worden verzocht naar buiten te gaan.

 

Gebruik kleedkamers, toilet en douche.

Kleedruimtes en toilet kunnen gewoon gebruikt worden met in achtnemen van algemene uitgangspunten. Na toiletgebruik wordt wel gevraagd goede handhygiëne toe te passen door handen te wassen zoals aangegeven.

Bezoekers I:

Bij de jeugdtrainingen is het gebruikelijk dat ouders meekomen en –kijken naar de verrichtingen van hun pupillen. Wij zouden het als bestuur zeer waarderen als het maximum aantal ouders dat meekomt, zodanig is dat te allen tijde de 1,5 metergrens kan worden aangehouden. In de kantine kunt u daar gaan zitten/staan waar de 1,5 metergrens aangehouden kan worden.

 

Bezoekers II:

Bij toernooien/competities geldt hetzelfde. Slechts dat aantal bezoekers kan worden toegelaten dat samen met de aanwezige spelers kan voldoen aan het 1,5 meter criterium. De teams/spelers die gezamenlijk in de kantine willen verblijven, hebben te allen tijde voorrang op toeschouwers.

 

Bezoekers III:

Indien men gebruik wenst te maken van de kantine, bijvoorbeeld na een buitentraining en de hal is open, dan bepalen Knight  of diegene die bardienst heeft of er ruimte en mogelijkheid bestaat om bezoekers toe te kunnen laten. Als zij geen toestemming kunnen verlenen, moet dat gezien worden als een weigering door en namens het bestuur.

 

Handhaving

Helaas ontkomen wij er niet aan afspraken te maken over de handhaving op het naleven van de hiervoor genoemde afspraken. In dit verband geldt dat aanwijzingen van trainers, bestuursleden en barpersoneel geacht worden te zijn gemaakt door het bestuur en dan ook te allen tijde dienen te worden opgevolgd.

 

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en kijken gezamenlijk uit naar een sportief en gezond seizoen 2020 / 2021.

Het Halbestuur

« Terug

» Nieuws archief